Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr

RFP 9191 - PROJEKT ONCO-p53 – BADANIA EFEKTYWNOŚCI NA KSENOGRAFTACH POZYSKANYCH OD PACJENTÓW (PDX – PATIENT DERIVED XSENOGRAFT)

W związku z zakończeniem procedury wyboru doradcy w zakresie badania efektywności na ksenograftach pozyskanych od pacjentów, realizowanej w ramach projektu nr POIR.01.02.00-00-0031/15, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.2 - Konkurs 2/1.2/2015_INNOMED, informujemy, że ww. zamówienie zostanie udzielone firmie Charles River Discovery Research Services Germany GmbH; która przedstawiła najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę.