Jako zodpovědná a eticky jednající firma ctíme právo na ochranu osobních údajů našich spolupracovníků, obchodních partnerů a partnerů.  V souvislosti s tím bychom vám rádi představili nejdůležitější pravidla ochrany osobních údajů platící ve firmě Adamed.

Kdo je správce osobních údajů?

V souladu s čl. 13 a čl. 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016 (GDPR) informujeme, že správcem vašich osobních údajů je jeden z níže uvedených subjektů:

  • Adamed Pharma S.A.  se sídlem v Pieńkowě Mariana Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów,
  • Nadace skupiny Adamed  se sídlem na adrese ul. Karowej 31A, 00-324 Warszawa.

Subjekty Adamed před zahájením činností zpracování osobních údajů pokaždé identifikují účel, právní základ jejich zpracování a určují období zadržování údajů.  Vaše osobní údaje jsou zpracovávány:

  • s ohledem na realizaci smlouvy, která vás váže se správcem, nebo pro aktivity nezbytné k jejímu uzavření (čl. 6 odst. 1 písm. b),
  • s ohledem na právní požadavky, které je správce povinen dodržovat (čl. 6 odst. 1 písm. c),
  • s ohledem na právně opodstatněný zájem realizovaný správcem (čl. 6 odst. 1 písm. f),
  • na základě od vás získaného souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a).

Pokaždé vyvíjíme veškeré úsilí, abyste byli informování o účelu zpracování osobních údajů, právním základu tohoto zpracování, období zadržování údajů a o veškerých dalších informacích požadovaných GDPR v rámci realizace informační povinnosti.

Pokud máte otázky nebo pochybnosti ve věci ochrany vašich osobních údajů, žádáme o kontakt prostřednictvím uvedené adresy elektronické pošty iod@adamed.com. S potěšením poskytneme podrobné informace.

Kdo se může obrátit na inspektora ochrany údajů?

Inspektor ochrany údajů byl jmenován pro všechny subjekty, které jsou částí Adamed, na základě čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále uváděné jako nařízen nebo GDPR.

Inspektor ochrany údajů v rámci realizovaných úkolů pečuje o ochranu práv a svobody osob, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány Adamed. Tyto osoby se mohou obrátit na inspektora ochrany údajů ve všech záležitostech spojených s jejich osobními údaji v rozsahu, v němž jsou tyto údaje zpracovávány firmou Adamed.

Jakým záležitostem se inspektor ochrany údajů věnuje?

Inspektor ochrany údajů ověřuje správnost zpracování osobních údajů v organizaci.  V rámci svých aktivit představuje i kontaktní místo pro všechna hlášení spojená s případnými nesrovnalostmi ve zpracování osobních údajů.  Na inspektora ochrany údajů se tedy můžete obrátit, pokud podle vás došlo k porušení ochrany vašich osobních údajů v kterémkoliv ze subjektů Adamed. Inspektor ochrany údajů je také subjekt, na který by měly být směřovány žádosti o realizaci práv, která vám náleží.

Tato práva se konkrétně týkají:

1)       Práva na přístup k osobním údajům,

2)       Práva na jejich opravování,

3)       Práva na odstranění osobních údajů („právo být zapomenut“),

4)       Práva na omezení zpracování,

5)       Práva na přenášení osobních údajů,

6)       Práva na odpor vůči dalšímu zpracování,

7)       Práva na odpor proti automatickému činění rozhodnutí, včetně profilování,

8)       Práva na vyrozumění o výskytu porušení předpisů o ochraně osobních údajů.

Jaký je režim zpracování vaší žádosti?

Žádost může být podána prostřednictvím vybraného zaměstnance firmy Adamed nebo přímo inspektorovi ochrany údajů. Jejímu posouzení se bude bezodkladně věnovat. Pokud bude realizace žádosti trvat déle než měsíc, budete o prodloužení lhůty na poskytnutí odpovědi informováni zvláštním dopisem. Takové prodloužení je možné s ohledem na složitost žádosti nebo počet podaných žádostí.

Pokud žádost neumožňuje vaši jednoznačnou identifikaci, nebo je nejasná, obrátí se na vás inspektor ochrany údajů se žádostí o její doplnění ve lhůtě jednoho měsíce od obdržení žádosti.

Pokud bude žádost podána elektronickou formou, bude i další korespondence probíhat touto formou, pokud se to ukáže jako možné. V jiných případech budete o způsobu posouzení žádosti informování písemnou formou, doporučeným dopisem s dodejkou.

Posouzení žádosti se nepojí se žádnými poplatky. Pokud je ovšem požadavek neopodstatněný nebo často opakovaný, může správce osobních údajů a) uložit opodstatněný poplatek zohledňující správní náklady spojené s posouzením žádosti, komunikací nebo provedením požadovaných operací nebo b) odmítnout žádost posoudit.

Jak kontaktovat inspektora ochrany údajů?

Inspektora ochrany údajů lze kontaktovat:

  • elektronicky na e-mailovou adresu: iod@adamed.com,
  • písemně na adrese Adamed Pharma S.A. v Pienkowě ul. Mariana Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów, Poland.