Pieńków, 30 lipca 2019 r.

 

KOREKTA Z DNIA 30.07.2019

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr

RFP 14207 – BIOCON – Dostawa odczynników i linii komórkowych

W związku z zakończeniem procedury wyboru dostawcy w ramach projektu pt. „Biokoniugaty przeciwnowotworowe nowej generacji”, dofinansowanego w ramach Programu INNOMED (nr umowy INNOMED/I/8/NCBR/2014). Informujemy, że zamówienie zostanie udzielone poniższym firmom, które przedstawiły najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę. 

LGC Standards Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 27/29, Kiełpin, 05-092 Łomianki

Pozycje nr: 1, 2, 3

Zamawiający unieważnia postępowanie dla pozycji: 4, 5.