Pieńków, 28 listopada 2018 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe
nr RFP 11851-1 – ABI / Kolumny chromatograficzne

W związku z zakończeniem procedury wyboru dostawcy kolumn chromatograficznych przeznaczonych do realizacji projektu pt. „Rozwój leku onkologicznego w zmniejszonej dawce przy użyciu nowoczesnych technologii”  (wniosek o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-1025/17) w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, informujemy że zamówienie zostanie udzielone firmie PERLAN, która przedstawiła najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę.