Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr

– zapytanie ofertowe nr RFQ 13111 – FURA VAG / Badanie przenikania i retencji substancji aktywnej przez ludzki nabłonek pochwy

W związku z zakończeniem procedury wyboru dostawcy badań przenikania i retencji substancji aktywnej przez ludzki nabłonek pochwy, przeznaczonych do realizacji projektu pt.

„Opracowanie innowacyjnego leku do terapii zakażeń pochwy”

POIR.01.01.01-00-0294/17,

objętego dofinansowaniem w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, działając na podstawie §13 ust. 2 pkt. 2 umowy o dofinansowanie informujemy, że zamówienia zostaną udzielone Uniwersytetowi Medycznemu w Białymstoku, który przedstawił najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę.