Pieńków, 05 grudnia 2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty RFP 14997 – MIN – DROBNY SPRZĘT LABORATORYJNY

W związku z zakończeniem procedury wyboru dostawcy w ramach projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie nowoczesnej postaci leku o łatwej aplikacji, hamującego łysienie androgenowe oraz stymulującego odrost włosów zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy; Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje; Poddziałania I.2.2: Projekty B + R przedsiębiorstw, działając na podstawie §12 wzoru umowy o dofinansowanie informujemy, że zamówienie zostanie udzielone poniższym firmom, które przedstawiły najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę:

ZIGLER POLSKA Sp. z o.o., ul. Braci Gutmanów 7, 43-600 Jaworzno

Pozycja nr: 2

VWR International Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk

Pozycja nr: 1, 5-7

Th. Geyer Polska Sp. z o.o. ul. Czeska 22A, 03-902 Warszawa

Pozycja nr: 3-4, 9

Na pozycje o numerach: 8, 10-11 nie wpłynęła żadna oferta, dlatego postępowanie dla tych pozycji pozostaje nierozstrzygnięte.