Pieńków, 12 grudnia 2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

RFP 14999 – MIN – WZORCE ANALITYCZNE

W związku z zakończeniem procedury wyboru dostawcy w ramach projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie nowoczesnej postaci leku o łatwej aplikacji, hamującego łysienie androgenowe oraz stymulującego odrost włosów zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy; Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje; Poddziałania I.2.2: Projekty B + R przedsiębiorstw, działając na podstawie §12 wzoru umowy o dofinansowanie informujemy, że zamówienie zostanie udzielone poniższym firmom, które przedstawiły najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę:

TUSNOVICS INSTRUMENTS Sp. z o.o., ul. Bociania 4a/49a, 31-231 Kraków

Pozycja nr: 1, 3

Sigma-Aldrich Sp. z o.o. ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań

Pozycja nr: 2

Th. Geyer Polska Sp. z o.o., ul. Czeska 22A, 03-902 Warszawa

Pozycja nr: 4, 5, 6