Warszawa, 22.08.2019

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr RFP 14539 - BPSD – BADANIA FARMAKOKINETYKI (PK), DYSTRYBUCJI DO MÓZGU ORAZ OKREŚLENIA STRUKTUR METABOLITÓW U SZCZURÓW WISTAR W STANDARDZIE NON-GLP 

W związku z zakończeniem procedury wyboru dostawcy usługi dotyczącej wykonania badania farmakokinetyki (PK), dystrybucji do mózgu oraz określenia struktury metabolitów u szczurów Wistar w standardzie non-GLP realizowanej w ramach projektu pt. „Opracowanie kandydatów na leki w terapii zaburzeń psychotycznych i poznawczych w otępieniu” (nr POIR/01.01.01-00-0108/17) w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, działając na podstawie §13 ust. 6 umowy o dofinansowanie Adamed Pharma S.A. informuje, że ww. zamówienie zostanie udzielone firmie KreaMedica Inc., adres: 2961 Rue de l'Écu Montréal H4R 3G8 Kanada, której oferta okazała się najkorzystniejsza pod względem ekonomicznym i uzyskała największą ilość punktów.