Pieńków, 23.07.2019 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr RFP 14504 – MIN – Transfer technologii i wytworzenie serii rejestracyjnych

W związku z zakończeniem procedury wyboru dostawcy prac rozwojowych produktu leczniczego w postaci piany na skórę, przeznaczonego do realizacji projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie nowoczesnej postaci leku o łatwej aplikacji, hamującego łysienie androgenowe oraz stymulującego odrost włosów zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy; Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje; Poddziałania I.2.2: Projekty B + R przedsiębiorstw, działając na podstawie §12 wzoru umowy o dofinansowanie informujemy, że w ramach tego postepowania nie wpłynęła żadna oferta, dlatego postepowanie pozostaje nierozstrzygnięte.