Pieńków, 12 grudnia 2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

RFP 15010 – MIN – KOLUMNY CHROMATOGRAFICZNE

W związku z zakończeniem procedury wyboru dostawcy w ramach projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie nowoczesnej postaci leku o łatwej aplikacji, hamującego łysienie androgenowe oraz stymulującego odrost włosów zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy; Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje; Poddziałania I.2.2: Projekty B + R przedsiębiorstw, działając na podstawie §12 wzoru umowy o dofinansowanie informujemy, że zamówienie zostanie udzielone poniższym firmom, które przedstawiły najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę:

PERLAN Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa

Pozycja nr: 4, 9, 11

Sigma-Aldrich Sp. z o.o. ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań

Pozycja nr: 6

ANCHEM PLUS Mariusz Malczewski, ul. Bora Komorowskiego 56, 03-982 Warszawa

Pozycja nr: 1, 2, 3, 8

„SHIM-POL A.M. BORZYMOWSKI” E.Borzymowska-Reszka, A Reszka Spółka Jawna, ul. Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin

Pozycja nr: 5, 7, 10