Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr

RFP 13063/ MONITOROWANIE DRUGIEGO PILOTAŻOWEGO BADANIA FARMAKOKINETYCZNEGO 

 W związku z zakończeniem procedury wyboru wykonawcy monitorowania drugiego pilotowego badania farmakokinetycznego realizowanego w ramach projektu nr POIR.01.01.01-00-1346/15, dofinansowanego w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, informujemy, że ww. zamówienie zostanie udzielone firmie NEOX Clinical research, V Jámě 1, 110 00 Prague 1, CZECH REPUBLIC, która przedstawiła najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę.