Pieńków, 09.12.2019

Informacja o wyniku przetargu – RFP-15000

– substancje aktywne

W związku z zakończeniem procedury wyboru dostawcy w ramach projektu, pt. „Opracowanie i wdrożenie nowoczesnej postaci leku o łatwej aplikacji, hamującego łysienie androgenowe oraz stymulującego odrost włosów zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy; Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje; Poddziałania I.2.2: Projekty B + R przedsiębiorstw, działając na podstawie §12 wzoru umowy o dofinansowanie projektu, Adamed Pharma S.A. informuje, że:

dla pozycji wymienionej w zapytaniu ofertowym nikt nie złożył oferty – postępowanie nierozstrzygnięte.