Pieńków, 3 lutego 2020 r.

 

Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr

RFP 14032B - CYTIS – Artykuły BHP

W związku z zakończeniem procedury wyboru dostawcy w ramach projektu, pt. „Opracowanie i wdrożenie leku nowej generacji w postaci łatwo aplikowalnego roztworu doustnego, stosowanego przy zwalczaniu nałogu nikotynowego” (nr POIR.01.02.00-00-0072/18-00) w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, działając na podstawie §12 ust. 1 umowy o dofinansowanie Adamed Pharma S.A. informuje, że

Zamawiający unieważnia postępowanie dla pozycji nr 1.