Tytuł projketu: „Opracowanie i wdrożenie pakietu leków kardiologicznych nowej generacji”

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie czterech leków stosowanych w terapii schorzeń układu sercowo-naczyniowego: dwóch opartych na pojedynczych substancjach aktywnych klopidogrelu w dawce 300 mg i telmisartanie oraz dwóch preparatów złożonych zawierających amlodypinę z telmisartanem i amlodypinę z ramiprilem.

Program wsparcia: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013 w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz Działania 4.1. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia.

Nazwa beneficjent: Adamed Sp. z o.o.

Wartość projektu: 6 013 000,00 zł. 

Wartość dofinansowania: 1 503 250,00 zł.

Okres realizacji projektu: 01.12.2009 - 30.06.2014