Aktualizacja - W przypadku pozostałych walut przyjęty zostanie średni kurs NBP z dnia ogłoszenia  zapytania ofertowego.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

RFP 12836 - PROJEKT BPSD – OCENA WŁAŚCIWOŚCI ADMET

 

W związku z dofinansowaniem projektu, pt. „Opracowanie kandydatów na leki w terapii zaburzeń psychotycznych i poznawczych w otępieniu” (nr POIR/01.01.01-00-0108/17) w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, działając na podstawie §13 ust. 6 umowy o dofinansowanie Adamed Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie poniżej zdefiniowanej usługi.

Przedmiot zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest ocena właściwości ADMET dla 2 związków.
 2. Następujące aktywności wchodzą w zakres planowanych usług dla każdego związku:
 • Wiązanie z białkami osocza (badane na osoczu ludzkich, szczura, psa oraz małpy)
  • stężenie osocza: 100%
  • stężenie badanego związku: 5 µM
  • liczba powtórzeń N=2
 • Stosunek stężenia związku we krwi i osoczu (badany na krwi ludzkiej i szczura)
  • stężenie badanego związku: 500 nM
  • pozytywna kontrola dla każdego z gatunków
 • Wiązanie z tkanką mózgową (szczur)
  • stężenie badanego związku: 5 µM
  • liczba powtórzeń N=2
 • Przenikalność przez błony biologiczne – na komórkach Caco-2
  • w dwóch kierunkach: AB, BA
   • stężenie badanego związku: 10 µM
   • liczba powtórzeń N=2
   • pomiar dla związków referencyjnych
  • z werapamilem w celu oceny transportu aktywnego przez glikoproteinę P (P-gp)
 • Blokada glikoproteiny P (badanie na komórkach MDCK-MDR1)
  • stężenie badanego związku: siedem stężeń do oceny IC50
  • Substrat P-gp: 5 μM [3H]-Digoksyna
 • Badanie ścieżki metabolizmu (test fenotypowania przy użyciu enzymów metabolizujących: CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP3A4, UGT1A1, UGT1A3, UGT1A4, UGT1A6, UGT1A9, UGT2B7, UGT2B15)
  • stężenie badanego związku: 10 µM
  • punkty czasowe: 0, 5, 15, 30 i 45 minut
  • liczba powtórzeń N=1 dla każdego punktu czasowego
  • kontrola negatywna bez NADPH
  • kontrola pozytywna
 • Badanie blokowania izoenzymów cytochromu P450 – 5 izoform - CYP3A4, CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19 CYP2D6
  • stężenie badanego związku: siedem stężeń do oceny IC50
  • kontrola: znane inhibitory dla każdej z izoform
 • Badanie indukcji izoenzymów cytochromu P450 – 3 Izoformy - CYP3A4, CYP1A2, CYP2B6
  • Cytotoksyczność MTT – jeden dawca
  • Badany związek: 3 dawców, 6 stężeń,
  • Pomiar dla związku referencyjnego
  • Ocena mRNA i aktywności katalitycznej
 • Stabilność metaboliczna (na mikrosomach ludzkich, psa i szczura)
  • stężenie badanego związku: 3 µM
  • stężenie mikrosomów: 0,5 mg/mL
  • punkty czasowe: 0, 5, 15, 30, 45 minut (z uwzględnieniem negatywnej kontroli bez NADPH);
  • liczba powtórzeń N=2 dla każdego punktu czasowego

 

 1. Wymagane rezultaty: Dostarczenie szczegółowego raportu zawierającego podsumowanie wszystkich wyników. Dla wiązania z białkami osocza: frakcja niezwiązana w 100% osoczu, odzysk; Stosunek stężenia związku we krwi i osoczu: średni stosunek stężenia we krwi i osoczu, odchylenie standardowe stosunku stężenia we krwi i osoczu; Wiązanie z tkanką mózgu: frakcja niezwiązana w mózgu, odzysk; Przenikalność przez błony Caco-2: Papp, współczynnik wyrzutu, odzysk eksperymentalny; Blokowanie P-gp: wartość IC50; test fenotypowania metabolizmu: związek macierzysty pozostały w każdym punkcie czasowym dla każdej z izoform, okres półtrwania; Blokada cytochromu P450: wartość IC50; Indukcja cytochromu P450: szczegółowa metodyka, dane demograficzne dawców, poziomy mRNA, krotność indukcji w stosunku do kontroli (rozpuszczalnik), stężenie metabolitu substratu wzorcowego, Emax, EC50 i F2 (stężenie, które prowadzi do 2-krotnego wzrostu powyżej Emin), jeśli dotyczy. Stabilność metaboliczna: klirens wewnętrzny, odchylenie standardowe klirensu wewnętrznego, okres półtrwania.
 2. Czas dostarczenia wersji roboczej raportu: maksymalnie przed upływem 6 tygodni od zainicjowania badań (otrzymania substancji), a raportu końcowego przed upływem 6 miesięcy od zakończenia badań.

 

Warunki udziału w postępowaniu:

1. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Dostawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy, polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu spełnienia tego warunku Dostawca zobowiązany jest do przesłania wraz z ofertą podpisanego Oświadczenia o braku powiązań (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

2. Ta oferta jest skierowana do podmiotów posiadających minimum 3-letnie doświadczenie w podobnych projektach, gdzie pomyślnie przeprowadzono badania ADMET wskazane jako przedmiot zamówienia.

Doświadczenie powinno zostać potwierdzone poprzez przedstawienie listy usług (zakres badania i data jego wykonania) wykonywanych co najmniej raz w roku, i podpisane przez kierownika badań.

 

Termin i sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

1. Termin składania Odpowiedzi: 7 grudnia 2018. Termin złożenia Odpowiedzi może ulec zmianie, o czym wszyscy Dostawcy zostaną poinformowani drogą elektroniczną.

2. Każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Oferty należy składać pocztą elektroniczną wyłącznie na adres mailowy: sniecikowska(at)adamed.com

5. Odpowiedź powinna zawierać minimum następujące informacje: nazwę i adres Dostawcy, numer zapytania ofertowego, cenę (PLN, EUR, GBP lub USD), termin realizacji (czas potrzebny na dostawę podany w dniach), Ilość (zakres oferty, ilość przedmiotów zawartych w ofercie, podany w postaci liczby całkowitej), termin płatności.

6. Jeśli ceny w ofercie będą wyrażone w EUR to zostaną one przeliczane przy zastosowaniu kursu 4,3117 PLN/EUR. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. W przypadku pozostałych walut przyjęty zostanie średni kurs NBP z dnia ogłoszenia zapytania ofertowego.

7. Odpowiedź Dostawcy winna być sporządzona w języku polskim lub angielskim, w sposób czytelny, elektronicznie

8. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

9. Oferent przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:

9.1. wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia drogą opisaną dla składania ofert,

9.2. zmienić ofertę – powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA OFERTY”.


Kryteria wyboru i sposób oceny złożonych ofert:

1. Zamawiający ma prawo odrzucenia oferty złożonej przez Dostawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu lub jeśli oferta jest niezgodna z niniejszym zapytaniem.

2. Kryteria wyboru ofert:

a. Cena netto (PLN), waga kryterium - 70% całościowej oceny,

b. Termin realizacji (deklarowany czas potrzebny na przysłanie raportu roboczego, wyrażony w dniach) - 30% całościowej oceny. W przypadku podania różnych terminów lub przedziałów czasowych, za Termin realizacji zostanie uznany najdłuższy deklarowany.

3. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o w/w kryterium i ustaloną punktację:

Kryterium

Waga [%]

Sposób oceny zgodnie z wzorem

Cena

70%

cena netto oferty najniższej / cena netto oferty badanej x 100 x 70% = ilość punktów

Termin realizacji

30%

najkrótszy czas / czas oferty badanej x 100 x 30% = ilość punktów

 

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów.

5. Wyniki działań matematycznych dokonywanych przy ocenie badania ofert podlegają zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. W przypadku uzyskania równej punktacji dla co najmniej dwóch ofert Zamawiający spośród ofert z równą najwyższą końcową ilością punktów dokona wyboru oferty bardziej korzystnej, gdy chodzi o oddziaływanie na środowisko. W tym celu Zamawiający ma prawo wezwać Oferentów, których oferty uzyskały najwyższą końcową ilość punktów o uzupełnienie oferty poprzez podanie wskazanych przez Zamawiającego informacji dotyczących oddziaływania przedmiotu oferty na środowisko. Termin na uzupełnienie oferty zostanie określony przez Zamawiającego, jednak nie może być on krótszy niż 3 dni robocze od otrzymania wezwania.

 

Wybór Wykonawcy i sposób ogłaszania:

 1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
 2. Informację o wynikach postępowania Zamawiający umieści na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ a także wyśle do każdego Oferenta, który złożył swoją ofertę.

Istotne warunki umowy

1. [Definicje]

1.1. “Prawa Własności Intelektualnej” oznaczają wszelkie niematerialne, intelektualne, majątkowe prawa oraz prawa własności przemysłowej, oraz wszelkie ich niematerialne nośniki niezależnie od położenia w odniesieniu do konkretnych prac badawczych i rozwojowych (R&D), w tym również, (i) wszelkie znaki towarowe, nazwy handlowe, slogany, nazwy domen, adresy URL lub logotypy; (ii) wszelkie majątkowe prawa autorskie, autorskie prawa osobiste i inne prawa do utworów autorskich; (iii) wszelkie patenty i wnioski patentowe, wzory przemysłowe, pomysły podlegające opatentowaniu, wynalazki oraz innowacje; (iv) wszelkie know-how i tajemnice handlowe; oraz (v) wszelkie ich rejestracje, wnioski, odnowienia, przedłużenia, kontynuacje, podziały lub ponowne wydania obowiązujące obecnie lub w przyszłości (w tym również wszelkie prawa do powyższego); (vi) wszelkie wyniki badań, tj. dane i raporty, próbki oraz produkty chemiczne lub biologiczne;

1.2. “Własność Intelektualna Zamawiającego” oznacza wszelkie niematerialne, intelektualne, majątkowe prawa oraz prawa własności przemysłowej oraz wszelkie ich niematerialne ucieleśnienia niezależnie od położenia znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego i dostarczone Dostawcy przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem prac badawczych i rozwojowych (R&D) przez Dostawcę na podstawie niniejszej umowy, w tym również: (i) wszelkie znaki towarowe, nazwy handlowe, slogany, nazwy domen, adresy URL lub logotypy; (ii) wszelkie majątkowe prawa autorskie, autorskie prawa osobiste i inne prawa do utworów autorskich; (iii) wszelkie patenty i wnioski patentowe, wzory przemysłowe, pomysły podlegające opatentowaniu, wynalazki oraz innowacje; (iv) wszelkie know-how i tajemnice handlowe; oraz (v) wszelkie ich rejestracje, wnioski, odnowienia, przedłużenia, kontynuacje, podziały lub ponowne wydania obowiązujące obecnie lub
w przyszłości (w tym również wszelkie prawa do powyższego); (vi) wszelkie wyniki, dane
i raporty;

1.3. “Poufne Informacje” oznaczają wszelkie informacje ujawnione przez jedną Stronę drugiej Stronie, niezależnie od formy ich ujawnienia (z wyjątkiem czegokolwiek wyraźnie oznaczonego jako niepoufne), i obejmują między innymi (i) wszelkie informacje dotyczące badań, rozwoju, technologii, rynków, produktów, patentów, wynalazków, procedur, metod, projektów, danych, programów i ulepszeń; oraz (ii) warunków oraz istnienia Umowy, oraz stosunku pomiędzy Stronami; lecz nie obejmuje żadnych informacji, które:

a. zostaną upublicznione bez winy lub działania otrzymującej Strony;

b. zostały niezależnie opracowane przez otrzymującą Stronę bez wykorzystania lub polegania na Poufnych Informacjach ujawniającej Strony;

c. zostały przekazane otrzymującej Stronie bez zobowiązania wobec ujawniającej Strony do zachowania tajemnicy;

d. muszą zostać ujawnione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pod warunkiem, że Strona, której Poufne Informacje mają zostać ujawnione, zostanie bezzwłocznie zawiadomiona o tym fakcie, a otrzymująca Strona dołoży zasadnych starań w celu uzyskania zabezpieczenia sądowego ograniczającego dalsze wykorzystanie lub ujawnienie tych informacji.

1.4. “Własne Informacje Techniczne Dostawcy” oznaczają wszelkie informacje techniczne dotyczące usług Dostawcy świadczonych na podstawie niniejszej umowy, w tym również metody i materiały Dostawcy użyte lub opracowane przed przeprowadzeniem prac badawczych i rozwojowych (R&D), i obejmują również wszelkie informacje handlowe, prawne oraz finansowe dotyczące Dostawcy.

1.5. "Wykonawca będący stroną trzecią" oznacza dowolną stronę trzecią, którą Dostawca może wybrać do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych z taką samą starannością i umiejętnościami, jakiej wymagałby od Dostawcy.

1.6. "Wykonawca będący stroną trzecią" Dostawca może zawierać szczególne umowy o świadczenie usług z różnymi wykonawcami zewnętrznymi w zakresie badań i rozwoju, tak że określone prace badawczo-rozwojowe lub ich część wymagane przez instytucję kontraktującą mogą być wykonywane przez wspomnianych wykonawców zewnętrznych, pod warunkiem, że dostawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub zaniechania Wykonawcy będącego osobą trzecią, jak za własne działania lub zaniechania.

Możliwe jest składanie uzupełniających zamówień wybranemu Oferentowi wyłącznie, jeśli są one zgodne z głównym celem niniejszej umowy, o wartości nie przekraczającej 50% wartości niniejszego zamówienia.

Oferta powinna zawierać wszystkie powiązane koszty (np. surowce, dodatkowe usługi, licencje itp.).

2. [Parametry Oferty] Kupujący wymaga spełnienia innych ważnych parametrów oferty:

2.1 Termin płatności: minimum 45 dni;

2.2. Ważność oferty: 60 dni;

2.3. Gwarancja ceny: minimum 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

3. [Własność Intelektualna] Zgodnie z Umową Zamawiający na zasadzie wyłączności nabywa od Dostawcy lub jakiegokolwiek Zewnętrznego Wykonawcy wszelkie prawa do wyników, danych, informacji, odkryć, technologii lub wynalazków stworzonych, wygenerowanych, wykonanych, wymyślonych, opracowanych lub wdrożonych w praktyce, jak również do towarzyszącej dokumentacji, w tym również w szczególności, lecz bez ograniczenia do, praw własności intelektualnej (wszelkich praw autorskich, w tym również praw pochodnych, praw własności przemysłowej lub know-how i tajemnic handlowych) do Opracowanych Metod oraz towarzyszącej dokumentacji w ramach lub w związku z prowadzeniem praw badawczych
i rozwojowych (R&D), po powstaniu Praw Własności Intelektualnej. Zamawiającemu przysługuje prawo do korzystania z takich Praw Własności Intelektualnej w każdym celu i przysługuje mu nieograniczone prawo do przeniesienia, udzielenia licencji lub innego zbycia jakichkolwiek Praw Własności Intelektualnej oraz rezultatów bez żadnej dodatkowej zapłaty dla Dostawcy. Wynagrodzenie z tytułu sprzedaży i przeniesienia Praw Własności Intelektualnej jest uwzględnione w kwocie, którą Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Dostawcy zgodnie
z postanowieniami konkretnego Zamówienia Projektu.

Prawa Własności Intelektualnej Dostawcy lub Wykonawcy Zewnętrznego, w tym również własność przemysłowa oraz know-how konieczne do realizacji Zamówienia Projektu i utworzone przed rozpoczęciem realizacji Umowy ("Wyjściowa Własność Intelektualna") użyte podczas prowadzenia prac badawczych i rozwojowych (R&D) pozostaną własnością Dostawcy lub Wykonawcy Zewnętrznego. W zakresie koniecznym, aby Dostawca należycie zrealizował Zamówienia Projektu oraz aby Zamawiający skorzystał z możliwości wynikających z jego realizacji, Dostawca lub Wykonawca Zewnętrzny udzielą Zamawiającemu odpowiednich licencji i pozwoleń w odniesieniu do Wyjściowej Własności Intelektualnej, w szczególności odpowiednich licencji i pozwoleń na korzystanie z metod opracowanych w wyniku Zamówień Projektu.

Dostawca oraz Wykonawca Zewnętrzny nie mogą składać żadnych wniosków o ochronę praw Własności Intelektualnej, w tym również wniosków patentowych oraz dokumentów składanych w odniesieniu do innych wyłącznych praw.

4. [Poufne Informacje] Żadna Strona nie ujawni Poufnych Informacji drugiej Strony żadnej osobie trzeciej bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody tej Strony. Każda Strona ujawni Poufne Informacje drugiej Strony wyłącznie swoim członkom zarządu, kierownictwa lub pracownikom potrzebującym dostępu do tych Poufnych Informacji w celu realizacji zobowiązań danej Strony wynikających z Umowy, a wtedy wyłącznie w zakresie wymaganym przez tych członków zarządu, kierownictwa lub pracowników w tym celu zawsze pod warunkiem, że zakres takiego ujawnienia odpowiada zakresowi zadań przydzielonych tym osobom w związku z Umową oraz że osoby te zostaną powiadomione przez Zamawiającego o zobowiązaniach wynikających z Umowy i zostaną zobowiązane do przestrzegania wszelkich zobowiązań do zachowania poufnego charakteru informacji, w tym również do zachowania Poufnych Informacji w ścisłej tajemnicy, oraz do niewykorzystywania Poufnych Informacji w jakikolwiek sposób inny niż dozwolony w Umowie.

Dostawca zobowiązuje się zapewnić, że jakiejkolwiek umowie świadczenia usług zawartej
z Wykonawcą Zewnętrznym na wykonanie pewnych prac badawczych i rozwojowych (R&D) będzie towarzyszyć umowa zachowania poufności w celu ochrony Poufnych Informacji.

5. [Niespójności lub wady] W przypadku istotnych niespójności lub wad w wykonaniu Usług
z wyłącznej winy Dostawcy, Dostawca jest zobowiązany ponownie wykonać Usługi na swój własny koszt. Zastrzeżenia do wyników testów powinny zostać zgłoszone Dostawcy przez Zamawiającego w terminie czternastu (14) dni roboczych po tym jak Dostawca otrzyma Raport końcowy a Zamawiający określi w zasadnie szczegółowy sposób istotne niespójności i wady. Te prace powinny zostać wykonane bezzwłocznie, a termin odbioru materiałów określony
w odpowiednim Zamówieniu Projektu zostanie odpowiednio przesunięty. Jeśli Dostawca nie będzie w stanie ponownie wykonać Usług bez takich niespójności lub wad Dostawca zwróci kwoty zapłacone za takie usługi w przypadku wykrycia niespójności lub wad.

6. [Kary umowne] Dostawca jest zobowiązany zapłacić kary umowne z tytułu:

6.1. przesunięcia terminu realizacji zamówienia za każdy dzień opóźnienia, jeśli opóźnienie nie wynika z winy Zamawiającego,

6.2. nienależytego wykonania umowy;

6.3. niepełnego wykonania umowy.

Dostawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio z zapłaty faktury VAT w momencie dostarczenia.

7. [Zwolnienie Dostawcy z odpowiedzialności] Dostawca zwolni z odpowiedzialności i będzie chronił Zamawiającego przed wszelkimi zobowiązaniami, stratami (w tym również zasadnymi kosztami zastępstwa procesowego) lub innymi szkodami, które może ponieść (w tym również w wyniku roszczeń, żądań, kosztów lub kwot zasądzonych od niego) z tytułu roszczeń osób trzecich (łącznie zwanych "Stratami") wynikających z (a) zaniedbania lub celowego działania Dostawcy lub jakichkolwiek jego pracowników, konsultantów lub podwykonawców, w tym również wszelkich Wykonawców Zewnętrznych, (b) niezastosowania się przez Dostawcę lub jakichkolwiek jego pracowników, konsultantów lub podwykonawców do pisemnych zaleceń Zamawiającego, lub (c) istotnego naruszenia Umowy lub jakiegokolwiek Zamówienia Projektu przez Dostawcę,
z wyjątkiem zakresu, w którym jakiekolwiek takie Straty zostały spowodowane przez (a) zaniedbanie lub celowe działanie Zamawiającego, (b) wykorzystanie przez Zamawiającego Praw Własności Intelektualnej uzyskanych z usług Dostawcy, lub (c) istotnego naruszenia Umowy lub jakiegokolwiek Zamówienia Projektu przez Dostawcę.

8. [Zwolnienie Zamawiającego z odpowiedzialności] Zamawiający zwolni z odpowiedzialności
i będzie chronił Dostawcę przed wszelkimi zobowiązaniami, stratami (w tym również zasadnymi kosztami zastępstwa procesowego) lub innymi szkodami, które może ponieść (w tym również w wyniku roszczeń, żądań, kosztów lub kwot zasądzonych od niego) z tytułu roszczeń osób trzecich (łącznie zwanych "Stratami") wynikających z (a) zaniedbania lub celowego działania Zamawiającego lub jakichkolwiek jego pracowników, konsultantów lub podwykonawców, (b) pacjenta twierdzącego, że doznał urazu/choroby w wyniku udziału pacjenta w badaniu klinicznym Zamawiającego obejmującym podawanie leku Zamawiającego, (c) wykorzystania przez Zamawiającego Własności Intelektualnej uzyskanej z usług Dostawcy, lub (d) istotnego naruszenia Umowy lub jakiegokolwiek Zamówienia Projektu przez Zamawiającego, z wyjątkiem zakresu, w którym jakiekolwiek takie Straty zostały spowodowane przez (a) zaniedbanie lub celowe działanie Dostawcy, w tym również przez Wykonawcę Zewnętrznego, (b) niezastosowanie się przez Dostawcę lub jakichkolwiek jego pracowników, konsultantów lub podwykonawców, w tym również przez Wykonawcę Zewnętrznego do pisemnych zaleceń Zamawiającego, lub (c) istotnego naruszenia Umowy lub jakiegokolwiek Zamówienia Projektu przez Dostawcę w tym również przez Wykonawcę Zewnętrznego.

9. [Koszty oferty] Dostawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowanie i złożeniem oferty. Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.

Postanowienia ogólne

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 2. W przypadku unieważnienia postępowania o zamówienie wykonawcom nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu.
 3. Odstąpienie przez Zamawiającego od zawarcia umowy w przypadku zawiadomienia wykonawcy o wyborze jego oferty nie może być podstawą roszczeń poniesionych kosztów udziału w postępowaniu.
 4. W toku dokonywania oceny złożonych wniosków Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich dokumentów.
 5. Jeżeli wniosek nie zawiera wszystkich wymaganych elementów, Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach wezwać Wykonawcę do jego uzupełnienia.

          

Współpraca i komunikacja w trakcie przygotowania odpowiedzi

 1. Wszelkie pytania należy składać na drodze mailowej.
 2. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami w poniedziałek-piątek w godzinach 09:00-17:00 jest: Joanna Śniecikowska [joanna.sniecikowska(at)adamed.com]

Załączniki:

Załącznik nr 1 - pobierz