Kontaktné údaje


Adamed Slovakia, s.r.o. 
Dúbravská cesta 2
841 04, Bratislava IV 
 adamed.sk@adamed.com.pl
 +421 2 54 651 005


Ak je Vaša otázka neodkladnej povahy, prosím, kontaktujte svojho lekára alebo nepretržitú lekársku službu.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, aj tých, ktoré nie sú uvedené v písomnej informácii pre používateľa.
Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, tel: + 421 2 507 01 206, fax: + 421 2 507 01 237, internetová stránka: http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk.

Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti liekov.

Podozrenie na vedľajšie účinky liekov a ďalšie informácie o bezpečnosti produktov skupiny ADAMED nám môžete tiež nahlásiť e-mailom: adamed.cz@adamed.com.pl alebo telefonicky: +420 221 511 061.

V prípade otázok týkajúcich sa konkrétneho produktu skupiny ADAMED nás kontaktujte e-mailom: adamed.cz@adamed.com.pl alebo telefonicky: +420 221 511 061.