Ako zodpovedná a eticky konajúca firma ctíme právo na ochranu osobných údajov našich spolupracovníkov, obchodných partnerov a partnerov.  V súvislosti s tým by sme vám radi predstavili najdôležitejšie pravidlá ochrany osobných údajov platiace vo firme Adamed.

Kto je prevádzkovateľ osobných údajov?

V súlade s čl. 13 a čl. 14 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov zo dňa 27. apríla 2016 (GDPR) informujeme, že prevádzkovateľom vašich osobných údajov je jeden z nižšie uvedených subjektov: 

  • Adamed Pharma S.A.  so sídlom v Pieńkowe, ul. Mariana Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów,
  • Nadácia skupiny Adamed  so sídlom na adrese ul. Karowej 31A, 00-324 Warszawa.

Subjekty Adamed pred zahájením činností spracúvania osobných údajov zakaždým identifikujú účel, právny základ ich spracúvania a určujú obdobie zadržiavania údajov.  Vaše osobné údaje sú spracúvané:

  • s ohľadom na realizáciu zmluvy, ktorá vás viaže s prevádzkovateľom, alebo pre aktivity nevyhnutné k jej uzatvoreniu (čl. 6 ods. 1 písm. b),
  • s ohľadom na právne požiadavky, ktoré je prevádzkovateľ povinný dodržiavať (čl. 6 ods. 1 písm. c),
  • s ohľadom na právne opodstatnený záujem realizovaný prevádzkovateľom (čl. 6 ods. 1 písm. f),
  • na základe od vás získaného súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a).

Zakaždým vyvíjame všetko úsilie, aby ste boli informovaní o cieli spracúvania osobných údajov, právnom základe tohto spracúvania, období zadržiavania údajov a o všetkých ďalších informáciách požadovaných GDPR v rámci realizácie informačnej povinnosti.

Pokiaľ máte otázky alebo pochybnosti vo veci ochrany vašich osobných údajov, žiadame o kontakt prostredníctvom uvedenej adresy elektronickej pošty iod@adamed.com. S potešením poskytneme podrobné informácie.

Kto sa môže obrátiť na zodpovednú osobu na ochranu údajov?

Zodpovedná osoba na ochranu údajov bola menovaná pre všetky subjekty, ktoré sú časťou Adamed, na základe čl. 37 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej uvádzané ako nariadenie alebo GDPR.

Zodpovedná osoba na ochranu údajov sa v rámci realizovaných úloh stará o ochranu práv a slobody osôb, ktorých osobné údaje sú spracúvané Adamed. Tieto osoby sa môžu obrátiť na zodpovednú osobu na ochranu údajov vo všetkých záležitostiach spojených s ich osobnými údajmi v rozsahu, v ktorom sú tieto údaje spracúvané firmou Adamed.

Akým záležitostiam sa zodpovedná osoba na ochrany údajov venuje?

Zodpovedná osoba na ochranu údajov overuje správnosť spracúvania osobných údajov v organizácii. V rámci svojich aktivít predstavuje i kontaktné miesto pre všetky hlásenia spojené s prípadnými nezrovnalosťami v spracúvaní osobných údajov. Na zodpovednú osobu na ochranu údajov sa teda môžete obrátiť, pokiaľ podľa vás došlo k porušeniu ochrany vašich osobných údajov v ktoromkoľvek zo subjektov Adamed. Zodpovedná osoba na ochranu údajov je tiež subjekt, na ktorý by mali byť smerované žiadosti o realizácii práv, ktoré vám náležia.

Tieto práva sa konkrétne týkajú:

1)       Práva na prístup k osobným údajom,

2)       Práva na ich opravovanie,

3)       Práva na odstránenie osobných údajov („právo byť zabudnutý“),

4)       Práva na obmedzenie spracúvania,

5)       Práva na prenášanie osobných údajov,

6)       Práva na odpor voči ďalšiemu spracúvaniu,

7)       Práva na odpor proti automatickému čineniu rozhodnutí, vrátane profilovania,

8)       Práva na vyrozumenie o výskyte porušenia predpisov o ochrane osobných údajov.

Aký je režim spracúvania vašej žiadosti?

Žiadosť môže byť podaná prostredníctvom vybraného zamestnanca firmy Adamed alebo priamo zodpovednej osoby na ochranu údajov. Jej posúdeniu sa bude bezodkladne venovať. Pokiaľ bude realizácia žiadosti trvať dlhšie než mesiac, budete o predĺžení lehoty na poskytnutie odpovede informovaní zvláštnym listom. Také predĺženie je možné s ohľadom na zložitosť žiadosti alebo počet podaných žiadostí.

Pokiaľ žiadosť neumožňuje vašu jednoznačnú identifikáciu, alebo je nejasná, obráti sa na vás zodpovedná osoba na ochranu údajov so žiadosťou o jej doplnenie v lehote jedného mesiaca od prijatia žiadosti.

Pokiaľ bude žiadosť podaná elektronickou formou, bude aj ďalšia korešpondencia prebiehať touto formou, pokiaľ sa to ukáže ako možné. V iných prípadoch budete o spôsobe posúdenia žiadosti informovaní písomnou formou, doporučeným listom s návratkou.

Posúdenie žiadosti sa nespája so žiadnymi poplatkami. Pokiaľ je avšak požiadavka neopodstatnená alebo často opakovaná, môže prevádzkovateľ osobných údajov a) uložiť opodstatnený poplatok zohľadňujúci správne náklady spojené s posúdením žiadosti, komunikáciou alebo vykonaním požadovaných operácií alebo b) odmietnuť žiadosť posúdiť.

Ako kontaktovať zodpovednú osobu na ochranu údajov?

Zodpovednú osobu na ochranu údajov možno kontaktovať:

  • elektronicky na e-mailovú adresu: iod@adamed.com,
  • písomne na adrese Adamed Pharma S.A. v Pienkowe ul. Mariana Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów, Poland.