Správa CSR Skupiny Adamed

   

 

Skupina Adamed už viac ako 30 rokov sa vyvíja trvalo udržateľným spôsobom, odpovedajúc na výzvy modernej medicíny a to prostredníctvom rozvoja vedy a inovácie. Zavádza nové riešenia, čím reaguje na potreby pacientov, okrem iného v súvislosti s civilizačnými ochoreniami. Má významný prínos k rozvoju poľského hospodárstva a inovácií. 

Skupina Adamed pripravuje správy spoločenskej zodpovednosti biznisu (CSR), v ktorých prezentované sú kľúčové činnosti sústredené okolo takých oblastí, ako sú: pacienti a spolupracovníci, trh, životné prostredie, podpora vedy.

Stratégia CSR Skupiny Adamed na roky 2017-2019

Sme spoločensky zodpovedná firma. Práve preto iniciujeme rad kampaní, ktoré sa týkajú dôležitých otázok z oblasti prevencie chorôb, starostlivosti o zdravie a fungovania osôb s rôznymi ochoreniami a ich rodín v spoločnosti. Vzdelávame, informujeme, meníme prístupy a pomáhame každý deň. Takáto angažovanosť sa vždy vyplatí - Skupina Adamed sa nielen teší veľkej spoločenskej dôvere, ale taktiež sme boli ocenení radom cien od vedeckého prostredia a inštitúcií, ktoré monitorujú prosociálne aktivity.

 

PRE SPOLOČNÉ DOBRO

Dobrovoľníctvo zamestnancov, pomoc miestnym komunitám, podpora detských domovov, hospicov a Centrov zdravia dieťaťa. Stovky spolupracovníkov Skupiny Adamed, ktorí venujú svoj čas a energiu pre dobro ostatných.

TÝŽDEŇ HODNÔT

Týždeň hodnôt je iniciatíva, ktorá výnimočným spôsobom zobrazuje náš prístup k vzťahom so Spolupracovníkmi a hodnotami najdôležitejšími v našej práci. Jasné pravidlá dodržiavané celým tímom majú blahodarný vplyv na angažovanosť, pracovnú atmosféru, ako aj na obchodné výsledky organizácie.

SOCIÁLNE INICIATÍVY, KTORÉ PRIJÍMA SKUPINA ADAMED

Sa realizujú na niekoľkých úrovniach - od starostlivosti o najbližšie okolie, až k projektom s rozsahom na celé Poľsko. Sociálna zodpovednosť biznisu by totiž nemala byť založená len na jednorazových aktivitách, no mala by aj predstavovať prvok dlhodobej stratégie firmy.

EKOLÓGIA

 

Máme vlastný systém riadenia otázok týkajúcich sa životného prostredia, založený na rozhodnutiach ohľadom životného prostredia vydaných príslušnými úradmi, v súlade s predpismi o ochrane životného prostredia

 

Disponujeme programom na operatívne monitorovanie meraní elektrickej energie, ktorého účelom je znížiť negatívne emisie.

 

ĽUDSKÉ PRÁVA

 

Proaktívne riadime etiku, aby sme zabezpečili komplexné a aktuálne dodržiavanie kľúčových hodnôt v organizácii.

 

Martyna Strupczewska

Vedúca pre CSR

csr@adamed.com.pl

tel. č.: (+48) 22 486 42 26 

ČESTNÁ OBCHODNÁ PRAX

 

Normy sa týkajú oblastí etiky a boju s korupciou, bezpečnostných štandardov a kvality výrobkov a služieb.

 

Prijímame rad aktivít, ktoré propagujú myšlienky vyváženej a vedomej spotreby a využitia služieb.

 

Máme implementované štandardy v oblasti predaja a popredajnej obsluhy zákazníka, ako aj politiku bezpečnosti a ochrany osobných údajov.

 

Prijímame tiež opatrenia, ktoré zabezpečujú rovný prístup k našim výrobkom a službám.

 

Spolupráca s obchodnými partnermi je založená na dodržiavaniu mimo finančných noriem, ktoré zahrňujú okrem iného sociálne, etické a ekologické otázky.

 

AKTIVITY ZA ÚČELOM OBMEDZENIA SPOTREBY ENERGIE

Ochrana životného prostredia je neoddeliteľnou súčasťou stratégie Skupiny Adamed. Pravidelne monitorujeme vplyv na životné prostredie a analyzujeme oblasti, v ktorých môžeme znížiť spotrebu energie. Sledujeme trendy a hľadáme moderné riešenia. K ekológii pristupujeme komplexne tak, že analyzujeme celý životný cyklus výrobkov, ktoré vyrábame - od výroby k zodpovednej recyklácii obalov. Vedieme program triedenia odpadov a stále kontrolujeme spotrebu energie.

Skupina Adamed svojou stratégiou a aktivitami podporuje realizáciu Sustainable Development Goals (SGDs).